Kommunikaatio-opetus

Kommunikaatio-opetus ja
-ohjaus

Tukiviittomien ja viitotun puheen
opetusta perheille ja ryhmille etänä
tai paikan päällä

Kommunikaatio-opetus tarkoittaa tukiviittomien tai viitotun puheen opetusta asiakkaalle ja hänen lähipiirilleen. Tavoitteena on, että kaikille löytyy yhteinen, tasavertainen keino kommunikoida. Toimiva ja sujuva vuorovaikutus viittoen vaatii uuden oppimista ja sinnikästä harjoittelua, aivan kuten minkä tahansa uuden asian oppiminen. Palvelemme kaikkia, jotka haluavat oppia viittomaan ja kommunikoimaan paremmin.

Suomalaisen viittomakielen opetusta
Keski-Pohjanmaalla ja
etänä kaikkialle Suomeen

Lapsella on oikeus kieleen ja kommunikointiin. Kuulovammaiselle tai kuurolle lapselle ja hänen lähipiirilleen tarjoamme suomalaisen viittomakielen opetusta, jotta koko perheellä olisi mahdollisuus yhteiseen kieleen ja sujuvaan vuorovaikutukseen.

Viittomakielen opetuksessa edetään yksittäisistä viittomista aina viittomakieliseen ilmaisuun saakka, sisältäen viittomakielen kielioppia sekä viittomakielisen yhteisön kulttuurisia piirteitä. Opetuskerrat suunnitellaan jokaisen perheen, päiväkodin tai työyhteisön tarpeita vastaaviksi.

Kommunikaatio-ohjaus auttaa
tasavertaisen kommunikoinnin
saavuttamisessa

Kommunikaatio-ohjaus auttaa sopivien kommunikointikeinojen löytämisessä sekä kommunikoinnin apuvälineiden esimerkiksi kuvien, kansion tai tabletin käyttöönotossa. Tavoitteena on, että jokainen tulee kuulluksi ja ymmärretyksi.

Palvelemme kaikkia, joilla on haasteita kommunikoinnissa, kielen ymmärtämisessä tai tuottamisessa. Asiakkaita ovat eri-ikäiset kuulovammaiset, kuulonäkövammaiset, puhevammaiset sekä heidän perheenjäsenensä ja muut lähi-ihmiset.

Kommunikoinnin ohjaus tapahtuu erilaisissa arkipäivän tilanteissa, esimerkiksi kotona, päiväkodissa, koulussa, työpaikalla, palvelukodeissa sekä erilaisissa asioimistilanteissa. Ohjaus voidaan toteuttaa myös etänä.

Opetus ja ohjaus on ilmaista sopeutumisvalmennusta

Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus sekä viittomakielen opetus on vammaispalvelulain perusteella myönnettävää sopeutumisvalmennusta, jonka tavoitteena on löytää jokaiselle tasavertainen mahdollisuus kommunikoida. Kun havaitaan tarve puhetta tukeville ja korvaaville kommunikointikeinoille tai viittomakielen oppimiselle, ota yhteyttä oman hyvinvointialueen vammaispalvelun työntekijään.

Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus sekä viittomakielen opetus on ilmaista asiakkaalle ja hänen lähipiirilleen. Maksusitoumuksen saatuaan Viittoen Oy:n opettaja tai ohjaaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen tai nimettyyn lähi-ihmiseen ja sopii ensimmäisen tapaamisen. Ensimmäisellä tapaamisella tutustutaan asiakkaaseen ja lähipiiriin sekä kartoitetaan kommunikoinnin haasteita, tapeita ja toiveita opetukselle ja/tai ohjaukselle. Opetus ja ohjaus suunnitellaan aina yksilöllisesti, jokaisen tarpeita kuunnellen.

Kommunikaatio-opettajamme ja -ohjaajamme ovat ammattitaitoisia ja vaitiolovelvollisia. Ammattieettiset säännöt ohjaavat työtämme.

Korvaavien kommunikaatio-
menetelmien ensiohjaus
Soiten asiakkaille Keski-Pohjanmaalla

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite tarjoaa lääkinnällisenä kuntoutuksena asiakkailleen korvaavien kommunikaatiomenetelmien ensiohjausta (max. 8 tuntia/asiakas) vuorovaikutuksen tueksi.

Ensiojauksen tavoitteena on sopivan kommunikaatiomenetelmän valinta, menetelmän käytön ohjaus, tukiviittomien ja/tai kuvien käytön ohjaus. Ensiohjauksena toteutetaan myös lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä myönnetyn kommunikaatiolaitteen käytön ohjaus ja yksilöllistäminen.

Ensiohjaus toteutetaan yleensä asiakkaan kotona, päiväkodissa tai muussa lähiympäristössä jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Ensiohjauksia toteuttavat Keski-Pohjanmaalla kommunikaatio-ohjaajat Leena SaunanenPiia Nuolioja ja Annu-Elina Erkkilä.

Viittoen Oy tarjoaa opetusta ja
ohjausta Pohjanmaalta
Pohjois-Pohjanmaalle sekä etänä

Työskentelemme pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointialeilla. Opetusta ja ohjausta voimme toteuttaa myös etänä.